Skip to main content

त्वमेव त्वमेव असु असि

तव नाम्नः जपम् करोमि, त्वमेव त्वमेव वसु असि |
तव रूपस्य ध्यानं करोमि, त्वमेव त्वमेव असु असि ||

निष्ठुरशब्दाः तव मुखे सुगन्धि भवन्ति, किम् खादसि?
तव आमोदे सदा मुह्यामि, त्वमेव त्वमेव असु असि ||

मिथ्याहेतु मन्दस्वरेण अद्भुताख्यानानि कथयसि त्वम् |
मधुरवाणीम् नित्यम् शृणोमि, त्वमेव त्वमेव असु असि ||

निष्फलारण्य तव संनिधौ निःशेषकुसुमिन भवति |
सर्वत्र त्वाम् अवलोकयामि, त्वमेव त्वमेव असु असि ||

संमृशामि नभः मम अनुरागान् अङ्गीकरोषि यदा |
मन्मथेन जगते मुच्छामि त्वमेव त्वमेव असु असि ||

ददासि हस्तात् यम् आपस्तोक‌म् अस्ति भावित अमृतबिन्दु |
तव अनुकम्पायै तृष्यामि, त्वमेव त्वमेव असु असि ||

या अन्येभ्यः शीर्ण‌वासना, मम चक्ष्वोः अनुजीवति |
सर्वदा स्मरामि रामेशः, त्वमेव त्वमेव असु असि ||

एषः कृति उमर बहुभाषीय रूपांन्तरक उपकारेण‌ देवनागर्याम् टङ्कित अस्ती|

Published in Amaravati Poetic Prism 2017
ed. Padmaja Iyengar,
Cultural Centre of Vijayawada & Amaravati

Comments