Wednesday 16 November 2016

கிராமத்தெரு அதுத்தெரு மட்டுமா?

கிராமத்தெரு அதுத்தெரு மட்டுமா?
காளைகல் எழுந்திருக்கவேண்டும்
என் காரை முன்னாடி
ஷென்ற விட குழந்தைகல்க
ன்னாடியை சுளுக்கி
தன் குறும்பெடுத்த முகங்களைப்
பார்துச் சிரிக்கிறார்கல்
பசுமாடுகல் நடந்து
கொண்டிருக்கின்றனர்
அவருடன் அவர் குளம்புகளில்ம
ண்கட்டிகல்ஒ ரே நிமிடத்தில்கா
ரின் டையரின் குறிகளை
மண்ணோட மண்ணாக்கின்றனர்
சீட்டாடிக்கொண்டு
இருக்கிற‌ பெரியவர்கள்
அவரின் ஒரு விசித்திரப்பா
ர்வை என் பக்கத்தில்
உட்கார்ந்த என் பொண்டாட்டிமேல்
ஒரு வயசானவர்ந
டுத்தெரில் படுத்துக்கொண்டு
ஆதவனுக்கு தன்
முதுகைக் காமிக்கிரார்
யாரு அவரைத் தூக்கி
வரண்டாவில் இருக்கும்
பென்ச்சில் விடுவார்? விடு.
 ஒரு அழகி ரோஜானிறம் ஆடையில்
ஒரு உடைந்துப்போன
குடிசையில் உள்ளச்சென்றாள்,
ஒரு வீர நாய் குர‌க்கிறது,
ஒவ்வொருக் குரையில்
பின்னாடி சென்றுகிறடு...
கிராமத்தெரு அதுத்தெரு மட்டுமா

(A translation of Ajaya Mahala's 'Village Street' below.)

[19:47, 11/16/2016] +91 93222 73136: village street
are they streets?
bullocks have to get up
to let my car go
children bend the mirror
to see their naughty faces
cows walk
with blobs of mud
in their hoofs
and trample in a minute
the sign of tyres on dust
the elders mindful
in the game of cards
look at my wife
in the seat next to me
Ah the old man
occupies the middle of the road
with his bare back
to the November sun
who shall lift him
to the bench on the verandah
here is beauty!
a girl with a pink dress
enters a broken hut
a valiant dog barks
going two steps back
with each bark

Wednesday 19 October 2016

Autumn chill

whispering through the autumn chill
in the eddy of yellowing leaves,
those old, old words haunt again --
I sigh at the unworn mangalsutra
and slide the drawer back in place.

Saturday 1 October 2016

युद्ध आवश्यक है

हाँ युद्ध आवश्यक है।

किन्तु न मेरी पत्नी विधवा हो, न मेरे सन्तान अनाथ।
मेरे माता पिता अपने जीवन का अन्तिम पड़ाव
मेर पासिंग आउट परेड के सॅल्यूट वाले फोटो को देख,
सिसक सिसक के न बिताएँ।

युद्ध तो आवश्यक हैं।

पर मेरा कैरियर भी आवश्यक है।
वह यू एस का वीज़ा, वह वी पी का ओहदा
वह थाइलैंड का ... जो भी थाइलैंड में होता है।
और वह पाँच करोड का फ्लैट सागर किनारे।

आवश्यक है, आवश्यक है युद्ध।

मेर जानता हूूँ कि सिपाही सियाचेन में
ठण्ड और तूफान से जूझते
या एल ओ सी पर अचानक गोलीबारी से
या आतंकियों से निर्भय भिडकर
राष्ट्र के रक्षा में अमर हो जाते हैं,
पर मेरा उत्तरदायित्व भी मैंने निभाया है
और फेसबुक एवं ट्विटर पर सदैव
कोटि कोटि श्रद्धाँजली अर्पित की है।

युद्ध तो आवश्यक हैं।

परन्तु यह मेरे भाग्य में नहीं कि सीमा पर
सुबह के तीन बजे ठण्डा चाय का प्याला पकडे
नीन्द से जिहाद लडूूँ, न बाॅडीं आर्मर पहनकर
(अगर मिल जाए) रेग़िस्तान पर तपती धूप
से क्रूसेड करने निकल पडूँ। और किसी यू एन
शान्ति मिशन में रुवान्डा की सैर करना
तो भूल ही जाओ। हम गोवा से काम चला लेंगे।

पर हाँ युद्ध आवश्यक है।

Thursday 1 September 2016

Weeds

"Clear off” they said, "no space for beggars,
VIP movement is on, move on, move on”
So we moved on, and that wasn’t such a problem

for we’re the flotsam, the jetsam, the unwanted
c/o footpath; we’re the ones with the tangled
hair and the red-eyed looks outside Gucci stores

hoping for a tenner that’ll get us a tin of shoe-polish
that’ll keep the hunger away until you throw away
that stale wadapao. No problem, we’ll clear off.

This is one half of a tapestry poem with Shernaz Wadia, first published at RateMyLiterature.com.

View the full tapestry here.

What is tapestry poetry?

Tuesday 16 August 2016

Tattoos

All they need is a young mind, raw from within and
hurt by the deep scars of history. Some come as
india ink on paper - called Koran, or Bible or Geeta—

indoctrinated into the brain by incessant repetition.
Some as the chants of priests and monks, in strange
intonations often accompanied by incense. Or blasted

from loudspeakers, a call to arms against imagined foes.
They all leave scars, fresh for a new generation to be
inked. Not everything requires a sterilised steel needle.

This is one half of a tapestry poem with Shernaz Wadia, first published at RateMyLiterature.com.

View the full tapestry here.

What is tapestry poetry?

Summer

This summer I made a bonfire of my loves.
Beneath the pregnant clouds and still air
Of the sweltering nights, as the breeze died,
My remembrances of us together - yellow
Like the oleander, thespesia and laburnum -
I let them burn, and lend themselves to the ash.
They scatter as the rising wind whistles, playing
Chinese whispers with the fresh-leaved trees;
The dust has a new smell: rain at last, rain at last!

This is one half of a tapestry poem with Shernaz Wadia, first published at RateMyLiterature.com and republished at tapestrypoetry.webs.com.

View the full tapestry here.

What is tapestry poetry?

Tuesday 12 July 2016

Opening into the darkness

Rays erupt on a winter morning.
As buds erupt on shankhapushpam
Flowers, the clouds thunder among
Silent birds. As lightning in search
of earthing, His feet praying for nirvana,
the wanderer thirsts. Much of what he’s
Learned, must now be unlearnt anew,
Alone in a noisy train with lonely men
He rumbles wordless into the night mist.

(Published in Whispers as part of the "Captivating Titles" activity, July 2016)

Bookmarking

Bookmark and Share