Skip to main content

கிராமத்தெரு அதுத்தெரு மட்டுமா?

கிராமத்தெரு அதுத்தெரு மட்டுமா?
காளைகல் எழுந்திருக்கவேண்டும்
என் காரை முன்னாடி
ஷென்ற விட குழந்தைகல்க
ன்னாடியை சுளுக்கி
தன் குறும்பெடுத்த முகங்களைப்
பார்துச் சிரிக்கிறார்கல்
பசுமாடுகல் நடந்து
கொண்டிருக்கின்றனர்
அவருடன் அவர் குளம்புகளில்ம
ண்கட்டிகல்ஒ ரே நிமிடத்தில்கா
ரின் டையரின் குறிகளை
மண்ணோட மண்ணாக்கின்றனர்
சீட்டாடிக்கொண்டு
இருக்கிற‌ பெரியவர்கள்
அவரின் ஒரு விசித்திரப்பா
ர்வை என் பக்கத்தில்
உட்கார்ந்த என் பொண்டாட்டிமேல்
ஒரு வயசானவர்ந
டுத்தெரில் படுத்துக்கொண்டு
ஆதவனுக்கு தன்
முதுகைக் காமிக்கிரார்
யாரு அவரைத் தூக்கி
வரண்டாவில் இருக்கும்
பென்ச்சில் விடுவார்? விடு.
 ஒரு அழகி ரோஜானிறம் ஆடையில்
ஒரு உடைந்துப்போன
குடிசையில் உள்ளச்சென்றாள்,
ஒரு வீர நாய் குர‌க்கிறது,
ஒவ்வொருக் குரையில்
பின்னாடி சென்றுகிறடு...
கிராமத்தெரு அதுத்தெரு மட்டுமா

(A translation of Ajaya Mahala's 'Village Street' below.)

[19:47, 11/16/2016] +91 93222 73136: village street
are they streets?
bullocks have to get up
to let my car go
children bend the mirror
to see their naughty faces
cows walk
with blobs of mud
in their hoofs
and trample in a minute
the sign of tyres on dust
the elders mindful
in the game of cards
look at my wife
in the seat next to me
Ah the old man
occupies the middle of the road
with his bare back
to the November sun
who shall lift him
to the bench on the verandah
here is beauty!
a girl with a pink dress
enters a broken hut
a valiant dog barks
going two steps back
with each bark

Comments

Ajaya Mahala said…
Thanks to the impulsive translator in you..much because you loved the poem and internalized the same to your own cultural and social context..
Ozymandias said…
Thank you, Ajaya. It resonated so much with me that I had to translate it into Tamil, because it felt exactly like my village.

Popular posts from this blog

She's complicated

She's complicated. She'll charm you with charts, statistics and that corporate smile. But look into those eyes, they're fiercely bohemian. She's complicated. Her chatterings seem to resonate with happy sounds, but listen with the other ear, to an unhidden lament. She's complicated. Her silences agonise, her voice echoes in her absence. And yet there is a mild dread as her name flashes on the ringing phone. She's complicated. Sometimes she's a poetess, shallow, romantic, trying to hide a sardonic, world-weary wit. She's complicated. She could be a spiteful Fury, wrath unabated, but that's just to hide the lamb-hugging girl within. She's complicated. She's an enchantress, a fool, a tyrant, a nurse, an imp, a priestess, but she's generally a good friend. She's complicated. Published in Making Waves - A Poetry Anthology , ed. Pam & Bill Swyers; Swyers Publishing 2011. ISBN: 978-0-9843113-6-1.

Nellie, 1983

Very often the sun rises in warm, golden rays on opening buds, birdsong and dewdrops, and the stench of stale death. Very often the sun rises Upon mutilated men - blood drying over their eyes and gore-caked machetes rusting in their abdomens. Very often the sun rises over hyaenas fretting over the carrion going waste - they can eat no more, nor can the vultures. Very often the sun rises on a day already defeated - shrieking, screeching, screaming, demanding that it go back for there was peace in the night. Published in Tranquil Muse 2018.

To the piece of orange peel in my bag on the trip to Janjira,

You were the only one to stay by my side when all others Had left me to travel that final stretch homeward alone And while I had to throw you away after two days Because of the stench that made me put the bag in the wash And earn mother's censure onto which she piled older grievances You did help relive some happy memories of the sea breeze And the boatmen's chatter and the old bronze cannons’ roar And cope with those whose IQ is less than yours And taught me that I was mortal in that ride across the creek And that like you I too shall one day be stripped of my essence And confined to the dustbin of humanity I miss you, orange peel Published in Lakdi Ka Pul - II The Poetry Bridge 2017 — an international anthology by Twin City Poetry Club